دکتر بهرام قدیمی

رئیس فدراسیون

معصومه شجاعی

نایب رئیس بانوان و مشاور کمیته داخل سالن آسیا

علی اصغر پور محمدی

عضو هیات رئیسه

علی اصغر کاراندیش

عضو هیات رئیسه

هادی شیرزاد

سرپرست نایب رئیسه و عضو هیات رئیسه

کامران کتال

کارشناس خبره و عضو هیات رئیسه

مجتبی یزدانی

عضو هیات رئیسه

تورج پورمیرزا

خرانه دار و عضو هیات رئیسه

حسین داودی

بازرس قانونی

محسن پاسبان

سرپرست دبیری فدراسیون

دکتر صلاح الدین نقشبندی

عضو هیات رئیسه

نغمه ساجدی

کارشناس خبره و عضو هیات رئیسه

محمد رشیدی

عضو هیات رئیسه