1402/12/06

نشست مشترک هیات‌ ها‌کی استان گیلان و هیات ها‌کی رشت با مسو‌ول تربیت بدنی نیروی دریایی برگزار شد

نشست مشترک هیات‌ ها‌کی استان گیلان و هیات ها‌کی رشت با نا‌خدا فخر‌ی مسو‌ول تربیت بدنی نیروی دریایی و باشگاه ملو‌ان جوان رشت برگزار شد.

نشست مشترک هیات‌ ها‌کی استان گیلان و هیات ها‌کی رشت با نا‌خدا فخر‌ی مسو‌ول تربیت بدنی نیروی دریایی و باشگاه ملو‌ان جوان رشت برگزار شد.

در این جلسه مسو‌ول تربیت بدنی نیروی دریایی اعلام  کرد حوزه ورزش می‌تواند نقش بسیار زیادی در ایجاد نشاط و شادی و امید جامعه ایجاد کند.
نا‌خدا فخر‌ی تا‌کید کرد گسترش و توسعه ورزش ها‌کی در خانواده ها باید از اولویت ها باشد و از این طریق علاقمندان به ورزش قهرمانی و رقابت و مسابقه را ‌می‌توان شناسایی کرد و آنان را به سمت ورزش قهرمانی سوق داد.